หลังคาทรงปั้นหยา

ระยะเสาด้านยาวของอาคาร เมตร

ระยะเสาด้านกว้างของอาคาร เมตร (ด้านที่มีจั่ว)

ระยะยื่นชายคา จากเสา (ระยะยื่นชายคาจากเสาเป็น เซ็นติเมตร) เซ็นติเมตรคิดเป็นพื้นที่มุงหลังคาจำนวน : ตารางเมตร

ต้องตั้งเสาดั้ง สูงขึ้น/และล่นจากเสามา : เมตร

จันทันยาว : เมตร

มุมหลังคาสันตะเฆ่เอียง : องศา

ยาว : เมตร

อกไก่ยาว เมตร