หลังคาทรงหน้าจั่ว

ระยะเสาด้านยาวของอาคาร เมตร

ระยะเสาด้านกว้างของอาคาร เมตร (ด้านที่มีจั่ว)

ความสูงของด้้ง หน้าจั่ว เมตร

ระยะยื่นชายคา จากเสา (ระยะยื่นชายคาจากเสาเป็น เซ็นติเมตร) เซ็นติเมตรคิดเป็นพื้นที่มุงหลังคาจำนวน : ตารางเมตร

จันทันยาว : เมตร

มุมหลังคาเอียง : องศา (ควรอยู่ระหว่าง 10-45 องศา)

อกไก่ยาว เมตร