idroof

บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานหลังคา

ปัจจัยในการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาของสถาปนิกในโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล
Selection Factors of Roofing Materials in Beach Hotel Projects by Architects

พัลลภ อัครดุสิต1 ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 2
Panlop Akradusit1, Dr. Kongkoon Tochaiwat2

1, 2 สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Innovation in Real Estate Development, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University

บทคัดย่อ

โครงการโรงแรมตากอากาศ ที่เป็นโครงการที่ต้องนำเสนอรูปแบบเอกลักษณ์ ความสวยงาม และรองรับการใช้งานของบุคคลผู้เข้ามาพักอาศัย ซึ่งในท้องตลาดมีอยู่หลายรูปแบบ หลายคุณสมบัติ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาของโครงการ โดยศึกษาข้อมูลด้านแนวคิดการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในงานก่อสร้าง ข้อมูลการจำแนกประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคาที่มีขายในท้องตลาด เก็บข้อมูลจากสถาปนิกด้วยแบบสอบถามจำนวน 85 ชุด เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาของสถาปนิกในโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสถาปนิกนิยมเลือกวัสดุมุงหลังคาที่ทำจากไม้จริง มักเลือกสีเลียนแบบไม้ ลักษณะแผ่นเรียบ ให้ความสำคัญกับคู่มือการติดตั้ง และการมีทีมงานลงไปควบคุมการติดตั้ง คุณสมบัติด้านอื่นที่ผู้ออกแบบใช้ตัดสินใจร่วมด้วยคือ ราคารวมค่าติดตั้ง อายุการใช้งาน วัสดุมีขายในพื้นที่ ตามลำดับ ผลที่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัสดุมุงหลังคา ซึ่งผู้ออกแบบมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้และนำเสนอ

Abstract

Beach hotel presents identity, aesthetic and functions for users or customers. There are many kinds and properties of roofing materials in the market. The researcher was interested in selection factors of roofing materials in resort projects by architects. The researcher reviewed literatures concerning the selection concepts for construction material and roofing material information in the market. This research collected data from 85 architects from a questionnaire survey. The results showed that architects prefer selecting real wood materials and prefer color that same as wood. In addition, Architects concern about Installation instructions and installation team. The other Importants properties consist of price, useful life, and availability in local site. The results can be used to develop the roofing material products that architects will use and present in beach hotel design projects.

คำสำคัญ (Keywords)
สถาปนิก (architect)
วัสดุมุงหลังคา (roofing Materials)
โครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล (beach hotel project)

1. บทนำ

ในสภาวะปัจจุบันการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามลำดับ เนื่องด้วยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

วัสดุมุงหลังคาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร และเป็นวัสดุที่ใช้ในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบของผู้ออกแบบ ซึ่งมีผลต่อความสวยงามและการใช้งาน ซึ่งสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้งานอาคาร และทำหน้าที่กันแดดกันฝน โดยเฉพาะโครงการโรงแรมตากอากาศ ที่เป็นโครงการที่ต้องนำเสนอรูปแบบเอกลักษณ์ ความสวยงาม และรองรับการใช้งานของบุคคลผู้เข้ามาพักอาศัย

การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่เหมาะสมต่อความต้องการของโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเลของสถาปนิก

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา ซึ่งในท้องตลาดมีอยู่ หลายรูปแบบ หลายคุณสมบัติ เป็นตัวเลือกให้แก่สถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการเลือกใช้วัสดุหลังคาในโครงการโรงแรมตากอากาศของสถาปนิก เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาของผู้ออกแบบในโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล

ผลการวิจัยจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัสดุมุงหลังคาในด้านต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการของสถาปนิกทางด้านงานสถาปัตยกรรม ซึ่งผู้ออกแบบมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้และนำเสนอ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุมุงหลังคาที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้ในโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเลของสถาปนิก

3. ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากบทความที่เกี่ยวข้องดังนี้ แนวคิดการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในงานก่อสร้าง ข้อมูลการจำแนกประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคาที่มีขายในท้องตลาด ที่เป็นที่รู้จักของผู้ออกแบบโครงการและผู้บริโภค ผู้วิจัยสรุปเป็นตัวแปรเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้ดังนี้ 1) วัสดุที่ใช้ผลิต 2) สี 3) ลักษณะแผ่น 4) การติดตั้ง 5) คุณสมบัติอื่น ๆ

การศึกษาครั้งนี้ใช้ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จากสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงการโรงแรมอากาศในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมีโครงการที่เปิดดำเนินการใช้การแล้ว ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ เกาะภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในช่วงปีที่ทำการศึกษา คือปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 เพื่อนำมาสู่ข้อสรุป ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ 10% ขนาดประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 500 หน่วย ใช้แบบสอบถามทั้งหมด 83 ชุดในการเก็บข้อมูล โดยสามารถเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งหมด 85 ชุด

ผู้วิจับได้ใช้การสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และวัดระดับการเลือกใช้ 5 ระดับในแต่ละคุณสมบัติของวัสดุมุงหลังคา เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และวัดระดับของคุณสมบัติที่ส่งผล

4. ผลการวิจัย

จากสถาปนิกผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 85 คน ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นสถาปนิกโครงการ มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบเฉลี่ย 6.5 ปี และมีประสบการณ์ในการออกแบบโรงแรมตากอากาศเฉลี่ย 4.0 ปี ส่วนใหญ่เคยออกแบบโครงการขนาด 101 - 150 ห้องพัก และเป็นรูปแบบโมเดอร์นทรอปปิกคอล ระดับราคา 3,401 - 5,500 บาท/คืน มูลค่าโครงการ 50 - 100 ล้านบาท ผู้ออกแบบส่วนใหญ่เคยตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาในโครงการโรงแรมตากอากาศที่ตนออกแบบ ผู้วิจัยได้สำรวจโดยให้ผู้ออกแบบวัดค่าระดับที่ส่งผลการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาในโครงการโรงแรมตากอากาศ โดยจำแนกตามคุณสมบัติของหลังคาในด้านต่าง ๆ คือ วัสดุที่ใช้ผลิต สีและลวดลายหลังคา ลักษณะแผ่นหลังคา ความสะดวกในการติดตั้งหลังคา และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยแบ่งค่าระดับไว้ดังนี้

 1. 1.00 - 1.80 ระดับ น้อยที่สุด
 2. 1.81 - 2.60 ระดับ น้อย
 3. 2.61 - 3.40 ระดับ ปานกลาง
 4. 3.41 - 4.20 ระดับ มาก
 5. 4.21 - 5.00 ระดับ มากที่สุด

ผลการวิจัยมีดังนี้

ตารางที่ 1 วัสดุที่ใช้ผลิต

วัสดุที่ใช้ผลิต จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) ระดับ
สานด้วยพืช (เช่น แฝก จาก) 85 2.97 0.97 ปานกลาง
ไม้จริง 85 3.71 0.95 มาก
ดินเผา 85 3.70 0.97 ปานกลาง
คอนกรีต 85 2.80 0.94 ปานกลาง
วัสดุสังเคราะห์ 85 2.75 0.95 ปานกลาง
แผ่นเหล็ก 85 2.16 0.92 น้อย
เซรามิค (ดินเผาความร้อนสูง) 85 3.29 0.99 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่ทำจากไม้จริงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 3.71) และดินเผามากเป็นอันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยมีระดับการเลือกใช้มาก

ตารางที่ 2 สีและลวดลายหลังคา

วัสดุที่ใช้ผลิต จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) ระดับ
ขาว 85 2.52 0.94 น้อย
เทา 85 2.89 0.90 ปานกลาง
ดำ 85 2.49 0.95 น้อย
น้ำตาล 85 3.97 0.83 มาก
ส้ม 85 2.69 0.98 ปานกลาง
แดง 85 2.01 0.98 น้อย
เขียว 85 2.58 0.90 น้อย
น้ำเงิน 85 2.52 0.99 น้อย
สีเลียนแบบไม้ 85 4.16 0.96 มาก
สีธรรมชาติของวัสดุ 85 4.09 0.95 มาก

จากตารางที่ 2 ผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่มีสีเลียนแบบไม้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 4.16) อันดับ 2 คือ สีธรรมชาติของวัสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.09) อันดับ 3 คือ สีน้ำตาล (ค่าเฉลี่ย 3.97) โดยมีระดับการเลือกใช้มาก

ตารางที่ 3 ลักษณะแผ่นหลังคา

วัสดุที่ใช้ผลิต จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) ระดับ
หลังคาแผ่นเรียบ 85 3.62 0.98 มาก
หลังคาลอนใหญ่ 85 2.51 0.98 น้อย
หลังคาลอนเล็ก 85 3.01 0.91 ปานกลาง
หลังคาโปร่งแสง 85 2.43 0.96 น้อย

จากตารางที่ 3 ผู้ออกแบบเลือกใช้หลังคาแผ่นเรียบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 3.62) โดยมีระดับการเลือกใช้มาก อันดับ 2 คือ หลังคาลอนเล็ก (ค่าเฉลี่ย 3.01) โดยมีระดับการเลือกใช้ปานกลาง

ตารางที่ 4 ความสะดวกในการติดตั้งหลังคา

วัสดุที่ใช้ผลิต จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) ระดับ
มีคู่มือการติดตั้ง 85 3.70 0.98 มาก
มีทีมงานลงไปควบคุมการติดตั้ง 85 3.94 0.98 มาก

จากตารางที่ 4 ผู้ออกแบบเลือกวัสดุมุงหลังคาที่มีคู่มือการติดตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.70) และมีทีมงานลงไปควบคุมการติดตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.94) ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีระดับการเลือกใช้ปานกลาง

ตารางที่ 5 คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญ

จากตารางที่ 5 คุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญที่ผู้ออกแบบใช้ในการเลือกวัสดุมุงหลังคา อันดับ 1 คือ ราคารวมค่าติดตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.82) อันดับ 2 คือ อายุการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 3.78) อันดับที่ 3 คือ วัสดุมีขายในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยมีระดับการเลือกใช้มาก

ตารางที่ 6 บุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา

วัสดุที่ใช้ผลิต จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) ระดับ
น้ำหนักของหลังคา 85 3.27 0.86 ปานกลาง
การรับแรงกระแทก 85 3.38 0.90 ปานกลาง
อายุการใช้งาน 85 3.78 0.98 มาก
ราคารวมค่าติดตั้ง 85 3.82 0.95 มาก
มีขายหรือจำหน่ายในพื้นที่ 85 3.76 0.94 มาก
ระดับของเสียงสะท้อนจากฝนตก 85 3.37 0.98 ปานกลาง
บุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา จำนวน(คน) % ต่ำสุด(Min) % มากสุด(Max) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation)
เจ้าของโครงการ 85 10.00 90.00 38.88 20.72
สถาปนิก 85 15.00 90.00 51.76 19.87
วิศวกร 85 0.00 40.00 6.35 8.84
ฝ่ายจัดซื้อ 85 0.00 50.00 3.71 8.00
ผู้รับเหมา 85 0.00 30.00 3.29 4.81

จากตารางที่ 6 ผู้ออกแบบเห็นว่าบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกวัสดุมุงหลังคาในการออกแบบ อันดับ 1 คือ สถาปนิก (ค่าเฉลี่ย 51.76 %) อันดับ 2 คือ เจ้าของโครงการ (ค่าเฉลี่ย 38.88 %)

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 1. ผู้ออกแบบมีแนวโน้มที่จะเลือกวัสดุมุงหลังคาที่ทำจากไม้จริงมากที่สุด รองลงมาคือ ทำด้วยดินเผา ในการออกแบบโครงการโรงแรมตากอากาศ ในด้านของสีมักจะเลือกสีเลียนแบบไม้ สีธรรมชาติของวัสดุ สีน้ำตาล ตามลำดับ ในด้านของลักษณะแผ่นจะเลือกหลังคาแผ่นเรียบ ผู้ออกแบบจะให้ความสำคัญในการเลือกวัสดุมุงหลังคาที่มีคู่มือการติดตั้ง และมีทีมงานลงไปควบคุมการติดตั้ง คุณสมบัติด้านอื่นที่ผู้ออกแบบใช้ตัดสินใจร่วมด้วยคือ ราคารวมค่าติดตั้ง อายุการใช้งาน วัสดุมีขายในพื้นที่ ตามลำดับ
 2. ผู้ออกแบบเห็นว่าบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกวัสดุมุงหลังคาในการออกแบบ อันดับ 1 คือ สถาปนิก มีส่วนในการตัดสินใจถึง 51.76 % อันดับ 2 คือ เจ้าของโครงการ มีส่วนในการตัดสินใจถึง 38.88 %
  ซึ่งผลการวิจัยจะส่งผลด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ข้อสรุปที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาปนิกผู้ออกแบบในการลดขั้นตอนและเวลาในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุมุงหลังคา ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
  2. ข้อสรุปที่ได้จะเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคา และผู้ขายวัสดุมุงหลังคาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เหมาะสมในการทำโครงการโรงแรมตากอากาศ ต่อสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการโรงแรมตากอากาศ
  3. ข้อสรุปที่ได้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในหมวดวัสดุมุงหลังคา ให้เหมาะกับการใช้ในโครงการโรงแรมตากอากาศตามความต้องการของผู้ออกแบบ
  4. ข้อสรุปที่ได้จะเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษาวิจัยการเลือกใช้วัสดุหลังคาที่มีผลต่อการการเลือกใช้หลังคาในโครงการโรงแรมตากอากาศ

6. เอกสารอ้างอิง

กรมการปกครอง. (2552). บัญชีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2550. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2552, จาก http://www.dopa.go.th/dopanew/stathotel/south.htm
พิจารณ์ แจ้งสว่าง. (2552). วัสดุมุงหลังคา. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2552, จาก http://www.planban.net/home-and- design-knowled/25-2008-06-05-18-50-06/123-2008-09-11-19-16-34.html
บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2552). วัสดุช่าง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บ้านและสวน. (2552). รู้เลือกวัสดุแต่งบ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านและสวน.
Agoda. (2552). ข้อมูลโรงแรม. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2552, จาก www.agoda.co.th
Architect 49 Limited. (2009). Single Family House Roof. Bangkok: Plan Printing.

หมายเหตุ บทความเป็นลิขสิทธ์ของบริษัทไอดีรูฟครับ www.idroof.com